MASZ 0 PRODUKT W KOSZYKU

Trochę tu pusto. Zapełnij tę przestrzeń produktami KOR!
 • Infolinia: +48 513 334 675

 

Regulamin sklepu internetowego


Postanowienia ogólne

 1. Na domenie internetowej www.korwater.pl prowadzony jest sklep internetowy (zwany dalej również „Sklepem internetowym”). Powyższy sklep internetowy prowadzony jest przez VITALII MOSHNIKOV KOR POLSKA, w ramach działalność gospodarczą pod nazwą KOR POLSKA z siedzibą ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa (zwanego dalej „Sprzedawcą”);
 2. Warunki zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego określone są w treści niniejszego regulaminu.

 

Zamówienie

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowej dostępną na domenie internetowej www.korwater.pl, w zakładce „Sklep”;
 2. Zamówienia na towary widoczne na stronie Sklepu internetowego składane są przez Klientów za pośrednictwem odnośnika „Dodaj do koszyka” widocznego przy każdym z towarów. Po zaznaczeniu towaru i wyborze odnośnika „Dodaj do koszyka” wybrane towary ujawniane są w zakładce „Koszyk”;
 3. Złożenie zamówienia do Sprzedawcą następuje poprzez zaznaczenie odnośnika „Następny krok” i wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych informacji w treści formularza "SZYBKA TRANSAKCJA" (zwanego dalej „Formularze zamówienia”) dostępnego na stronie Sklepie Internetowym i wysłanie go do Sprzedawcy poprzez zaznaczenie odnośnika „Zamawiam i płacę”;
 4. Wysłanie Formularza zamówienia możliwe jest jedynie po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza: imię i nazwisko Klienta, adres do wysyłki, adres poczty e-mail Klienta, numer telefonu Klienta, sposobu dostawy, sposobu zapłaty;
 5. Zawarcie umowy pomiędzy  Klientem a  Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia zamówienia (wysłania Formularza zamówienia) przez Klienta. W złożenia zamówienia Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany w Formularzu zamówienia) informację zwrotną o warunkach płatności oraz niezbędne informacje, zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 6. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie Sklepu internetowego w dniu złożenia zamówienia;
 7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

 

Płatność


 1. Klient może dokonywać płatności poprzez:
  • przelew bankowy
  • serwis PayU
  • zapłatę przy odbiorze towaru
 2. W przypadku wybrania przez Kleinta przelewu bankowego jako sposobu płatności, Klient po wypełnieniu Formularza zamówienia otrzyma informację zwrotną zawierającą m.in. dane niezbędne do wykonania przelewu  - numer konta, dane odbiorcy,  numer zamówienia, który należy podać w tytule przelewu;
 3. Jako datę zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego liczy się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Zapłata musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dniach złożenia zamówienia;
 4. W przypadku wybrania przez Klienta usługi PayU jako sposobu dokonania Płatności, Klient po wysłaniu Formularza zamówienia i otrzymaniu informacji zwrotnej o warunkach płatności,  zostaje przekierowany do systemu PayU.pl. W powyżej wskazanym serwisie Klient dokonuje logowania/rejestracji i dokonuje płatności przelewem elektronicznym lub karta kredytową zgodnie z danymi przekazanymi w informacji zwrotnej na temat płatności;
 5. Jako datę zapłaty za pośrednictwem usługi PayU liczy się termin otrzymania przez Sprzedawcę od PayU potwierdzenia dokonania wpłaty. Zapłata musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dniach złożenia zamówienia;
 6. W przypadku nie wywiązania się z 7-dniowego terminu na zapłatę zamówienie (w razie wyboru formy płatności wskazanej w pkt. 1 ppkt a) i b) zostaje anulowane i nie będzie wiązać Sprzedawcy;
 7. W przypadku wybrania przez Klienta zapłaty przy odbiorze towaru, zapłata następuje za pośrednictwem gotówki bezpośrednio do rąk Sprzedającego. Zapłata musi nastąpić w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia inaczej zamówienie zostanie anulowane i nie będzie wiązać Sprzedawcy;
 8. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzyma rachunek wystawiony na dane określone przez Klient w Formularzu zamówienia.


Czas realizacji zamówień


 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej wybranego przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient może wybrać formę dostawy towaru jedynie z pośród tych, które wskazane zostały w treści Formularza zamówienia;
 2. Wysyłka zamówionych przez Klienta towarów następuje w terminie 1 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności za zakupiony towar oraz kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę od PayU potwierdzenia dokonania wpłaty (w zależności od wyboru sposobu dokonania płatności);
 3. Ostateczny czas oczekiwania na przesyłkę z zamówionym towarem jest uzależniony od treści regulaminu świadczenia usług przez konkretnego operatora pocztowego lub firmę kurierską. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższe podmioty;
 4. Możliwy jest również osobisty odbiór towarów zamówionych w Sklepie Internetowym pod adresem ul. Świętojerska 12, 00-236, Warszawa, Polska (+48 513 334 675), po wcześniejszym umówieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru. Odbiór towaru musi nastąpić w terminie 4 dni od dnia złożenia zamówienia.  

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, któremu przysługuje status konsumenta (zwanego dalej „Konsumentem”) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenia przez Konsumenta stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
 2. Zwracany towar Konsument zobowiązany jest odesłać na adres Sprzedawcy: ul. Świętojerska 12/24, 00-236, Warszawa, Polska (+48 513 334 675). Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 4. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy;
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 8. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

 

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili;
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych;
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji Klienta jest dowód zakupu towaru – rachunek wystawiony przez Sprzedawcę albo inny dowód zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 4. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, pod linkiem znajduję się ponizej: Formularz Reklamacji;
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym Formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu towaru;
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
 7. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia;
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady;
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego;
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej;
 12. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady;
 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu;
 14. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Wypełnienie Formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym nadania towaru do Klienta, wystawienia rachunku na rzecz Klienta i prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowę o przetwarzaniu danych osobowych;
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych.

 

Postanowienia Końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia;
 2. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem jest prawo polskie;
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych;
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2015 roku. 

 

 


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.